Tên đề tài: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

    Chuyên ngành: Quản lý giáo dục   

    Mã số: 9140114

    Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Ngọc      

    Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Bá Minh; 2. GS. TS. Thái Văn Thành

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

    NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI LUẬN ÁN

    Về khoa học: Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống và tương đối toàn diện về hoạt động dạy học (HĐDH) và quản lý HĐDH môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông (THPT) theo định hướng phát triển năng lực học sinh (NLHS).

    Về lý luận: Luận án đã làm sáng rõ thêm các vấn đề lý luận HĐDH môn Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS về các nội dung: mục tiêu dạy học; nội dung dạy học; phương pháp dạy học; hình thức dạy học; kiểm tra đánh giá. Làm sáng rõ vấn đề quản lý HĐDH môn Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS về các chức năng: kế hoach, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá.

    Về thực tiễn: Luận án đã tiến hành khảo sát, điều tra, phân tích và đánh giá khách quan thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS. Luận án đã đề xuất 6 biện pháp hiệu quả để quản lý HĐDH môn Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS

    Luận án là tài liệu nghiên cứu hữu ích cho giáo viên, nhà quản lý giáo dục và những ai quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là việc dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh.

    Luận án NCS Nguyễn Văn Ngọc.zip