Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Thị Cẩm Vân

Đề tài luận án: Quan hệ chính trị, kinh tế Liên bang Nga - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015”

Ngành: Lịch sử

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Người hướng dẫn khoa học:

                              1. PGS. TS. Võ Kim Cương

                              2. PGS. TS. Bùi Văn Hào

Cơ sở đào tạo:   Trường Đại học Vinh

Luận án Phan Thị Cẩm Vân.zip