- Họ và tên tác giả: Nguyễn Văn Thắng

 - Tên đề tài luận án: Về đánh giá ổn định và chỉnh hóa cho phương trình parabolic bậc nguyên và bậc phân thứ ngược thời gian

 - Chuyên ngành: Toán giải tích

 - Mã số: 9 46 01 02

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

- Người hướng dẫn khoa học: 

        1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

        2. PGS.TS. Đinh Huy Hoàng

Luận án Nguyễn Văn Thắng.zip