Tên đề tài luận án: Bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ

    Họ và tên NCS: Trần Thị Thúy

    Chuyên ngành: Chính trị học

    Mã số: 9310201

    Người hướng dẫn: 1- PGS.TS Bùi Văn Dũng; 2- TS. Nguyễn Hữu Quyết

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Luận án tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.

    2. Trên cơ sở làm rõ các khái niệm liên quan và khái niệm trung tâm, luận án đã xác định bốn nội dung bản lĩnh chính trị của sinh viên, gồm: lập trường chính trị, năng lực chính trị, phẩm chất chính trị, dũng khí chính trị. Bốn nội dung bản lĩnh chính trị của sinh viên mà luận án đưa ra là đóng góp có ý nghĩa về mặt lý luận và là căn cứ để đánh giá thực trạng bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ. Luận án cũng đã phân tích, làm rõ các yếu tố tác động đến bản lĩnh chính trị của sinh viên.

    3. Luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá khách quan về những ưu điểm cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế; từ đó, xác định những vấn đề đặt ra về bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ.

    4. Luận án đã đề xuất năm giải pháp nhằm tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ, gồm: tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị; Phát huy vai trò trách nhiệm của các chủ thể đào tạo, bồi dưỡng; Đẩy mạnh giáo dục truyền thống dân tộc, phát huy tinh thần hiếu học vùng Bắc Trung Bộ; Tích cực hóa môi trường sư phạm ở các trường đại học, chú trọng công tác phát triển đảng trong sinh viên; Phát huy tính tích cực chính trị của sinh viên trong tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị.

    5.  Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở lý luận quan trọng để các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ xây dựng các chủ trương, kế hoạch nhằm tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị của sinh viên.

    Luận án NCS Trần Thị Thúy.rar