Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực tích hợp kiến thức các khoa học tự nhiên của sinh viên sư phạm Vật lí trong dạy học Vật lí đại cương phần “Vật lí nguyên tử hạt nhân”

    Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

    Mã số: 9140111

    Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Kiểm Thu

    Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Đình Thước; 2. PGS.TS Lê Phước Lượng

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Xây dựng cấu trúc năng lực tích hợp kiến thức các khoa học tự nhiên;

    2. Xây dựng thang đo năng lực tích hợp kiến thức các khoa học tự nhiên của sinh viên sư phạm Vật lí trong học tập Vật lí đại cương.

    3. Đề xuất quy trình xây dựng/thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp trong Vật lí đại cương theo 5 giai đoạn.

    4. Điều tra được thực trạng dạy học Vật lí đại cương cho sinh viên sư phạm Vật lí theo định hướng phát triển năng lực dạy học tích hợp.

    5. Thiết kế được 5 kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp phần “Vật lí nguyên tử hạt nhân” trong chương trình Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực tích hợp kiến thức khoa tự nhiên của sinh viên sư phạm Vật lí.

    6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm và chứng tỏ các chủ đề tích hợp có tác dụng phát triển năng lực tích hợp kiến thức các khoa học tự nhiên cho sinh viên sư phạm Vật lí.

    Luận án NCS Trần Thị Kiểm Thu.rar