Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm.

    Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

    Mã số: 9140114

    Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đình Mạnh

    Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Như An

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước, luận án đã giải quyết được những vấn đề lý luận then chốt về phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm; cụ thể đã làm rõ các khái niệm cơ bản; vị trí, vai trò; chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên trường đại học; phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học; xây dựng được Khung năng lực của chuyên viên trường đại học; Bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm của đội ngũ chuyên viên trường đại học; Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm.

    2. Khảo sát toàn diện, đầy đủ thực trạng phát triển đội ngũ chuyên viên các trường đại học trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung Bộ; từ đó có những đánh giá khách quan về đội ngũ này, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm.

    3. Đề xuất 05 giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm: Xây dựng quy hoạch đội ngũ chuyên viên trường đại học dựa trên cơ sở xác định vị trí việc làm của các đơn vị, tổ chức trong nhà trường; Tuyển dụng, sử dụng, thuyên chuyển đội ngũ chuyên viên trường đại học dựa trên khả năng đáp ứng của họ đối với từng vị trí việc làm; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp theo vị trí việc làm cho đội ngũ chuyên viên trường đại học; Đánh giá đội ngũ chuyên viên trường đại học theo khung năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm; Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ chuyên viên trường đại học phát. huy, phát triển năng lực nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

    4. Các giải pháp đề xuất đều có sự cấp thiết, tính khả thi cao và có tương quan chặt chẽ với nhau; kết quả thử nghiệm 01 giải pháp cho thấy, tính hiệu quả của giải pháp đề xuất.

    5. Luận án đã xây dựng được Chương trình bồi dưỡng chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm có cơ sở khoa học, có tính khả thi.

    Luận án NCS Phạm Đình Mạnh.rar