Tên đề tài luận án: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên theo tiếp cận PISA cho học sinh trung học cơ sở

    Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

    Mã số: 9140111

    Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Diễm Hằng

    Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Cao Cự Giác; 2. TS. Lê Danh Bình

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của năng lực, năng lực KHTN, phát triển năng lực HS, chương trình đánh giá HS quốc tế PISA, chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình môn KHTN.

    2. Đề xuất cấu trúc năng lực KHTN gồm 3 năng lực thành phần (năng lực nhận thức KHTN; năng lực tìm hiểu tự nhiên và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học) và 10 tiêu chí đánh giá năng lực này. Mỗi tiêu chí mô tả 3 mức độ biểu hiện theo mức độ nhận thức tăng dần (nhận biết/ phát hiện; mô tả, phân tích; giải thích, đánh giá, vận dụng).

    3. Đề xuất được hệ thống gồm 10 dạng, 80 bài tập định hướng phát triển năng lực KHTN theo 10 tiêu chí của năng lực để phát triển và đánh giá năng lực KHTN của HS THCS theo quan điểm PISA. Các bài tập được xây dựng dựa trên thực tiễn và bám sát mục tiêu môn học. Các câu hỏi/nhiệm vụ của mỗi bài tập được xây dựng theo 3 mức độ nhận thức và có sự mô tả việc đánh giá các tiêu chí theo các mức độ đánh giá HS quốc tế PISA thông qua yêu cầu trả lời cho các câu hỏi trong bài tập.

    4. Đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống bài tập xây dựng được trong các hoạt động dạy học các chủ đề chất và sự biến đổi chất nhằm hình thành và phát triển năng lực KHTN cho học sinh có tính khả thi, có thể vận dụng và mang lại hiệu quả trong tổ chức dạy học ở trường THCS.

    5. Xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực KHTN theo tiếp cận PISA của HS THCS. Sử dụng bài tập đã xây dựng để thiết kế bài kiểm tra đánh giá được 9/10 tiêu chí thuộc năng lực KHTN theo tiếp cận PISA, hướng dẫn chi tiết đánh giá câu trả lời theo 3 mức độ của từng tiêu chí với 3 phương án trả lời (đầy đủ, chưa đầy đủ và không đạt).

    Luận án NCS Nguyễn Thị Diễm Hằng.rar