Tên đề tài luận án: Đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non tư thục thành phố Hà Nội

    Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

    Mã số: 9140114

    Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Bích Thảo

    Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Như An; 2.GS.TS. Thái Văn Thành

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

    - Luận án đã góp phần bổ sung, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non nói chung và trường mầm non tư thục nói riêng.

    - Phân tích và đánh giá khách quan về thực trạng về chất lượng và đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non tư thục thành phố Hà Nội. Đồng thời chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu và những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân dẫn đến hoạt động đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non tư thục còn hạn chế.

    - Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất 05 giải pháp đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non tư thục, gồm: (1) Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non tư thục về đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; (2) Xây dựng chiến lược chất lượng phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) Xây dựng chuẩn chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non tư thục; (4) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực về đảm bảo chất lượng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của trường mầm non tư thục; (5) Tăng cường các điều kiện thực hiện đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

    - Các giải pháp mà nghiên cứu đề xuất không chỉ có khả năng vận dụng để nâng cao năng lực về đảm bảo chất lượng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội mà có thể vận dụng các địa bàn khác có đặc điểm tương đồng trong tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường.

    Luận án NCS Nguyễn Thị Bích Thảo.rar