Tên đề tài luận án: Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr

    Mã số: 9440110

    Chuyên ngành: Quang học

    Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Thị Tú Oanh

    Người hướng dẫn: 1- TS. Đoàn Quốc Khoa; 2- PGS.TS. Chu Văn Lanh

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    - Các bộ nối phi tuyến có thể được xem là nguồn của các trạng thái đan rối cực đại. Các entropy đan rối và trạng thái kiểu Bell của hệ thay đổi một cách đáng kể đối với các điều kiện đầu khác nhau của hệ các phương trình chuyển động của các biên độ xác suất.

    - Hệ được xem xét có thể tạo ra các trạng thái kiểu Bell với độ tin cậy cao đối với trường hợp trường liên kết không có nhiễu. Khi trường liên kết được mô hình hóa bởi nhiễu trắng, xác suất cực đại để hệ tồn tại trong các trạng thái có độ đan rối cao giảm và vị trí cực đại cũng thay đổi nhưng hệ vẫn có thể tạo ra các trạng thái kiểu Bell đối với trường hợp giá trị của tham số liên quan đến thành phần nhiễu a0 là nhỏ.

    - Tham số liên quan đến thành phần nhiễu a0 là một tham số quan trọng để điều khiển việc tạo ra các trạng thái có độ đan rối cực đại.

    - Mô hình được xem xét khi trường liên kết được mô hình hóa bởi quá trình ngẫu nhiên là thực tế hơn so với mô hình được khảo sát trong trường hợp trường liên kết là đơn sắc, bởi vì cường độ của trường liên kết được sử dụng trong thực nghiệm luôn chứa một số thành phần thăng giáng. 

    Luận án NCS Lương Thị Tú Oanh.rar