Tên đề tài luận án: Thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

    Chuyên ngành: Chính trị học

    Mã số: 9310201

    Họ và tên NCS: Lê Thị Thanh Hiếu

    Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Viết Quang; 2. PGS. TS Lê Văn Đính

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Luận án tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.

    2. Luận án đã hệ thống hóa về mặt lý luận, làm rõ các khái niệm, phạm trù: an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội, mô hình chính sách an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân, thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân. Luận án cũng chỉ rõ được chủ thể và quy trình thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân theo 05 bước trong quy trình thực thi chính sách. Đồng thời, luận án đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân. Những nội dung về thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân mà luận án đưa ra là đóng góp có ý nghĩa về mặt lý luận và là căn cứ để đánh giá thực trạng thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ.

    3. Luận án đã tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ đó, luận án đánh giá khách quan về những ưu điểm cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế.

    4. Trên cơ sở dự báo những thuận lợi và khó khăn tác động đến thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, luận án đã nêu 3 quan điểm tăng cường thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân Bắc Trung Bộ, gồm: Tăng cường quá trình thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ; Khắc phục trở ngại trong thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng ngư dân Bắc Trung Bộ.

    5.  Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở lý luận quan trọng để các tỉnh Bắc Trung Bộ xây dựng các chủ trương, kế hoạch nhằm tăng cường thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân.

    Luận án NCS Lê Thị Thanh Hiếu.rar