Đề tài luận án: “Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và tỉnh Quảng Bình (CHXHCN Việt Nam) từ năm 1989 đến năm 2017”

Họ tên nghiên cứu sinh: Lại Thị Hương

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới                    

Mã số: 9229011

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Công Khanh; 2. PGS.TS Nguyễn Thị Hương

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    - Thứ nhất, luận án đã tổng hợp một cách có hệ thống và công phu các tài liệu, công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở đó, luận án nghiên cứu toàn diện và sâu sắc về mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến năm 2017.

    - Thứ hai, luận án chỉ ra và phân tích các cơ sở và nhân tố tác động đến quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình từ năm 1989 đến năm 2017, bao gồm cơ sở địa - chính trị, kinh tế, dân cư - văn hóa, cơ sở lịch sử, chủ trương đối ngoại của hai tỉnh, bối cảnh thế giới và khu vực, tình hình Lào và Việt Nam.

    - Thứ ba, luận án phân tích và làm rõ những chuyển biến trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực (chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa giáo dục, hợp tác nhân đạo) trong thời gian từ năm 1989 đến năm 2017.

    - Thứ tư, từ thực trạng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình (1989 - 2017), luận án đưa ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, nêu lên những điểm nổi bật trong quan hệ giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình từ việc đối sánh quan hệ Khăm Muộn - Quảng Bình với quan hệ cặp đôi giữa các tỉnh chung đường biên giới của Lào và Việt Nam. Đồng thời, từ quan hệ giữa tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 1989 - 2017, nêu lên tác động của quan hệ Khăm Muộn - Quảng Bình đối với từng tỉnh và đối với quan hệ giữa hai nước (Lào, Việt Nam). 

    - Thứ năm, những nội dung nghiên cứu của luận án góp phần lấp đầy một số mảng còn trống trong nghiên cứu lịch sử địa phương Khăm Muộn và Quảng Bình; có ý nghĩa giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ về truyền thống quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh, hai nước. Những kết quả của luận án có thể là những kinh nghiệm cho quan hệ hợp tác giữa các tỉnh chung đường biên giới Lào - Việt Nam, cũng như góp phần vào sự phát triển quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam nói chung. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập về lịch sử hai nước Lào - Việt nói chung, lịch sử địa phương Khăm Muộn và Quảng Bình nói riêng

 Luận án NCS Lại Thị Hương.rar