Tên đề tài luận án: Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học nhằm hỗ trợ phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông.

    Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

    Mã số:  9140111

    Họ và tên nghiên cứu sinh: Đậu Anh Tuấn

    Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Đào Tam; 2. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Tổng hợp được các vấn đề lí luận từ các bình diện giáo dục toán học, tâm lí học, triết học để làm cơ sở khoa học sư phạm cho việc làm sáng tỏ các khái niệm then chốt trong luận án: Trí tưởng tượng không gian (TTTKG); mối liên hệ và quan hệ giữa TTTKG, trực quan, lôgic, tri thức; các thành tố đặc trưng của TTTKG; các hoạt động hướng tới phát triển TTTKG.

    2. Đưa ra được khái niệm về TTTKG đặc trưng bởi 11 khả năng. Chỉ ra được có 02 cấp độ về phát triển TTTKG của học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) trong dạy học hình học. Nghiên cứu và thiết kế các bảng hỏi khảo sát trên đối tượng học sinh và các câu hỏi trắc nghiệm để khảo sát đội ngũ giáo viên (GV) làm bộc lộ các biểu hiện về các hoạt động tương thích với các đặc trưng của TTTKG đối với học sinh.

    3. Đưa ra được 13 hoạt động chủ yếu để luyện tập cho HS nhằm hỗ trợ phát triển TTTKG. Vai trò của việc bồi dưỡng TTTKG cho HS trong dạy học hình học ở trường THPT.

    4. Đã nghiên cứu, khảo sát làm sáng tỏ những khó khăn, hạn chế của GV, HS trong dạy và học hình ở trường THPT theo hướng phát triển TTTKG.

    5. Đã đưa ra được quy trình thiết kế gồm 06 bước cho tình huống dạy học (THDH) và quy trình 05 bước vận dụng các tình huống đã thiết kế vào dạy học hình học với định hướng phát triển TTTKG. Đã thiết kế được các tình huống cụ thể lấy trong nội bộ toán, đặc biệt là tìm tòi phát hiện được các tình huống lấy từ các mẫu vật lấy trong thực tiễn cuộc sống nhằm hướng tới phát triển TTTKG cho học sinh THPT trong dạy học hình học.

    6. Đã tổ chức thực nghiệm sư phạm để xem xét tính khả thi, hiệu quả của các quy trình thiết kế, quy trình vận dụng các tình huống đã thiết kế vào dạy học hình học ở trường THPT nhằm hỗ trợ phát triển TTTKG.

    Luận án NCS Đậu Anh Tuấn.rar