Tên đề tài luận án: Rèn luyện kỹ năng thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

- Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Mã số:  9140111

- Tên tác giả: Trịnh Công Sơn

- Người hướng dẫn khoa học: 1) TS. Nguyễn Thị Châu Giang; 2) PGS. TS. Trần Anh Tuấn

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những kết luận mới của luận án

    1. Đã hệ thống hóa các quan điểm của nhiều nhà khoa học về dạy học tích hợp; tình huống dạy học; kỹ năng; kỹ năng của sinh viên sư phạm.

    2. Đã đưa ra quy trình thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán ở tiểu học.

    3. Phần nào làm sáng tỏ thực trạng kỹ năng thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán ở tiểu học của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học và thực trạng việc tổ chức rèn luyện kỹ năng thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.

    4. Đã đưa ra những định hướng và đề xuất năm biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học các trường sư phạm.

    5. Đã tổ chức thực nghiệm để kiểm định tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.


Luận án NCS Trịnh Công Sơn.rar