Tên đề tài luận án: Quan hệ chính trị, kinh tế Ấn Độ - Myanmar từ năm 1991 đến năm 2017

    Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

    Mã số: 9229011

    Nghiên cứu sinh: Phan Thị Châu

    Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Văn Ngọc Thành; 2.TS. Lê Thế Cường

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

Những đóng góp mới của luận án

    - Thứ nhất, luận án đã tổng hợp một cách có hệ thống và công phu các tài liệu, công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở khảo cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về chính sách đối ngoại của Ấn ĐộMyanmar, về quan hệ giữa hai nước trong lịch sử, luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống quan hệ chính trị, kinh tế Ấn Độ - Myanmar giai đoạn 1991 - 2017.

    - Thứ hai, luận án chỉ ra và phân tích các nhân tố chi phối và tác động đến quan hệ Ấn Độ - Myanmar trong 26 năm (1991 - 2017), bao gồm bối cảnh thế giới, khu vực, tình hình và chính sách đối ngoại của hai nước từ sau Chiến tranh Lạnh. Vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau.

    - Thứ ba, trên cơ sở phân tích các sự kiện, khảo cứu những số liệu cụ thể luận án đã phân tích và làm rõ mối quan hệ chính trị, kinh tế Ấn Độ - Myanmar giai đoạn 1991 - 2017.

    - Thứ tư, từ thực trạng của mối quan quan hệ chính trị, kinh tế Ấn Độ - Myanmar giai đoạn 1991 - 2017, luận án đã đưa ra những tác động của quan hệ hai nước đối với mỗi nước và khu vực. Từ đó, luận án rút ra những đặc điểm của quan hệ chính trị, kinh tế hai nước trong gia đoạn 1991 - 2017.

    - Thứ năm, Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống quan hệ chính trị, kinh tế Ấn Độ - Myanmar giai đoạn 1991 - 2017. Luận án có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo tốt cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử quan hệ Ấn Độ - Myanmar nói riêng và quan hệ quốc tế thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh nói chung.

    Luận án NCS Phan Thị Châu.rar