Tên đề tài luận án: Thiết kế và sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

    Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

    Mã số: 9140111

    Họ và tên NCS: Phan Hoài Thanh

    Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cao Cự Giác

    Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những kết luận mới của luận án

    - Đã tổng quan được lịch sử vấn đề nghiên cứu; Hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề làm cơ sở lí luận cho việc phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua việc thiết kế và sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức trong dạy học Hóa học ở trường Trung học phổ thông.

    - Đã đánh giá được thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực tự học; Thiết kế phần mềm tra cứu kiến thức hóa học nhằm mục đích hỗ trợ cho việc phát triển năng lực tự học hóa học từ đó đề xuất các bước vận dụng phần mềm vào quá trình phát triển năng lực tự học hóa học ở cả 3 hình thức: trước, trong và sau khi lên lớp; Xây dựng khung năng lực tự học môn Hóa học dưới sự hỗ trợ của phần mềm tra cứu kiến thức hóa học bao gồm 4 năng lực thành phần với 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí đánh giá có 4 mức độ; Thiết kế kế hoạch bài dạy minh họa việc sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh; Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học hóa học cho học sinh thông qua phần mềm bao gồm: Bảng kiểm quan sát, phiếu tự đánh giá năng lực của học sinh, bài kiểm tra đánh giá năng lực.

    - Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm qua vòng thăm dò và 2 vòng chính thức. Những kết quả thu được đã chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết khoa học, tính khả thi của đề tài.

Luận án NCS Phan Hoài Thanh.rar