Tên đề tài luận án: Thiết kế và sử dụng các tình huống học tập hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm”

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Mã số: 9140111

- Tên tác giả: Phạm Thị Kim Châu

- Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Đào Tam; 2. TS. Phạm Xuân Chung

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những kết luận mới của luận án:

1. Về lí luận

Hệ thống những cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm, hoạt động tính toán và năng lực tính toán, đánh giá và đánh giá năng lực tính toán, tình huống học tập. Đề xuất quan niệm và các thành tố năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học cùng các biểu hiện tương ứng, các đặc trưng của tình huống học tập; quan niệm, phương pháp và công cụ đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua hoạt động trải nghiệm.

2. Về thực tiễn

-   Thiết lập quy trình thiết kế tình huống học tập để học sinh trải nghiệm tính toán.

-   Thiết lập quy trình thử nghiệm các tình huống học tập đã thiết kế.

-   Thiết lập quy trình sử dụng tình huống học tập trong hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm.

-   Đề xuất các định hướng cải thiện năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học trong quá trình dạy học.

Luận án Phạm Thị Kim Châu.rar