Tên đề tài luận án: Thiết kế tình huống dạy học các học phần phương pháp dạy học môn Toán cho sinh viên đại học ngành sư phạm Toán theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện.

Chuyên ngành:      Lý luận và PPDH bộ môn Toán

Mã số:                    9140111

Tên tác giả:            Phạm Anh Giang

Người hướng dẫn khoa học:     

1) PGS.TS. Trần Trung

2) TS. Nguyễn Văn Thuận

 

Những kết luận mới của luận án

1. Nêu ra được thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực thực hiện tại các trường đại học đào tạo giáo viên hiện nay.

2. Xây dựng được khung năng lực, các tiêu chí đánh giá năng lực thực hiện của sinh viên đại học ngành Sư phạm Toán gồm 9 kỹ năng và 5 mức độ.

3. Xây dựng được cấu trúc của tình huống dạy học gồm 3 phần, với 5 đặc điểm và đề xuất 6 nguyên tắc nhằm đảm bảo sự thống nhất của các tình huống dạy học.

4. Thiết kế và tổ chức thực hiện 4 tình huống trong dạy học các học phần phương pháp dạy học môn Toán nhằm phát triển năng lực thực hiện cho sinh viên đại học ngành sư phạm Toán.

5. Xây dựng được quy trình tổ chức dạy học tình huống trong các học phần phương pháp dạy học cho sinh viên đại học ngành sư phạm Toán theo tiếp cận năng lực thực hiện.

Luận án NCS Phạm Anh Giang.rar