Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ theo tiếp cận năng lực.

    Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

    Mã số: 9140114

    Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Quang

    Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Minh Hùng

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về hiệu trưởng trường tiểu học và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận năng lực, thông qua việc làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, những cơ hội và những thách thức; khung năng lực của hiệu trưởng trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông; cũng như phát triển đội ngũ này theo một cách tiếp cận mới so với trước đây: Tiếp cận năng lực.

    2. Trên cơ sở khảo sát toàn diện, đầy đủ thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học ở các địa bàn khác nhau thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, luận án đã có những đánh giá khách quan, khoa học, chỉ rõ mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân về đội ngũ này, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận năng lực.

    3. Luận án đã đề xuất 06 giải pháp để phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ theo tiếp cận năng lực: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết phải phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận năng lực; Quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học dựa trên yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và năng lực của hiệu trưởng; Đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, sử dụng đội ngũ dựa trên yêu cầu và năng lực của hiệu trưởng trường tiểu học; Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng theo khung năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Đánh giá hiệu trưởng theo khung năng lực; Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ hiệu trưởng phát triển năng lực quản trị nhà trường.

    Các giải pháp mà luận án đề xuất không chỉ có khả năng vận dụng vào phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận năng lực khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ mà còn có thể vận dụng vào phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận năng lực trên các địa bàn khác có đặc điểm tương đồng. 

    Luận án NCS Nguyễn Văn Quang.rar