Tên đề tài luận án: “Dạy học Toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên Lý, Hóa, Sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức”

           - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

           - Mã số: 9.14.01.11

           - Tên tác giả: Nguyễn Trần Lâm

           - Người hướng dẫn khoa học:         1) TS. Nguyễn Văn Thuận

                                                                    2) GS. TS Đào Tam                          

           - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những kết luận mới của luận án

1. Đã hệ thống hóa quan điểm của các nhà khoa học về hoạt động, hoạt động nhận thức đưa ra quan điểm về hoạt động khám phá và chiếm lĩnh tri thức nhằm hỗ trợ việc xác định các thành tố đặc trưng đối với năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức.

2. Đã đưa ra quan niệm của về năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức cho học sinh trung học phổ thông thể hiện trong dạy Toán thông qua 6 năng lực thành tố và đã mô tả 6 năng lực thành tố đó bằng các hoạt động tương thích. Đã nghiên cứu được thực trạng của việc bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông chuyên nói chung và hệ chuyên Lí, Hóa, Sinh nói riêng và thấy được sự cần thiết của việc phải bồi dưỡng năng lực này thông qua việc xây dựng các biện pháp sư phạm và chủ đề dạy học.

3.  Đã đưa ra những định hướng chỉ đạo và xây dựng được 6 biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức cho học sinh trong dạy học Toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên Lí, Hóa, Sinh. Xây dựng được một số chủ đề, trong dạy học cho hệ chuyên Lí, Hóa, Sinh nhằm bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức cho các em.

4. Đã tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của các Biện pháp sư phạm được đề xuất.

Luận án Nguyễn Trần Lâm.rar