Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Chuyên ngành:         luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số:                       9140111

Họ và tên ghiên cứu sinh:      Nguyễn Thị Phương Nhung

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng; 2. TS. Nguyễn Thị Châu Giang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

     1. Góp phần làm sáng tỏ các cơ sở lí luận của hoạt động rèn luyện kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học và đưa ra được khái niệm kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học.

     2. Đề xuất các kỹ năng thành phần của kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.

    3. Tìm hiểu, đánh giá thực trạng về kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.

    4. Đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.

     5. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng thích ứng với việc phát triển chương trình môn Toán ở cấp tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học có tính cấp thiết, khả thi, có thể vận dụng và mang lại hiệu quả cho giáo viên tiểu học trong tương lai với điều kiện dạy học cụ thể.

    Luận án NCS Nguyễn Thị Phương Nhung.rar