Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các Trường Đại học Vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục       

 Mã số: 9140114

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:

                                TS. Phan Quốc Lâm

                                PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ

Cơ sở đào tạo:          Trường Đại học Vinh

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng và phát triển khung cơ sở lý luận về năng lực giảng viên khối ngành kỹ thuật và các hoạt động quản lý của phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường đại học theo tiếp cận năng lực.

2. Đánh giá thực trạng năng lực và các hoạt động quản lý về phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực. Đồng thời chỉ ra được những hạn chế bất cập của quản lý phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực giai đoạn hiện nay và ảnh hưởng của các yếu tố đến việc phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực.

3. Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và phân tích thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực hiện nay, luận án đã đề xuất 06 giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực, đó là: (1) Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giảng viên về tầm quan trọng của phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật theo tiếp cận năng lực; (2) Xây dựng khung năng lực của giảng viên khối ngành kỹ thuật; (3) Cải tiến quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật theo tiếp cận năng lực; (4) Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, sử dụng giảng viên khối ngành kỹ thuật theo tiếp cận năng lực; (5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên khối ngành kỹ thuật theo tiếp cận năng lực; (6) Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật.

Luận án Nguyễn Minh Tuấn.rar