Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 

Mã số: 9.14.01.14

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Lưu Hồng Uyên

Người hướng dẫn khoa học:      PGS.TS. Phạm Minh Hùng

 

Các kết quả nghiên cứu chính:

 1) Bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận của đề tài, trên cơ sở làm rõ tổng quan nghiên cứu vấn đề, các khái niệm cơ bản; đặc biệt đã xem xét vai trò; yêu cầu về phẩm chất và năng lực của GVCN ở trường THCS; cũng như phát triển đội ngũ này theo một hướng tiếp cận mới so với trước đây.

2) Xây dựng được khung năng lực của GVCN ở trường THCS trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

3) Việc khảo sát toàn diện, đầy đủ thực trạng phát triển đội ngũ GVCN ở trường THCS trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã đem lại những đánh giá khách quan về đội ngũ này làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp của đề tài.

4) Các giải pháp đề xuất của đề tài không chỉ có khả năng vận dụng vào phát triển đội ngũ GVCN ở trường THCS theo tiếp cận năng lực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh mà còn có thể vận dụng vào phát triển đội ngũ GVCN ở trường THCS theo tiếp cận năng lực trên các địa bàn khác và trên phạm vi cả nước.    

5) Luận án đã xây dựng được Chương trình bồi dưỡng GVCN trường THCS theo tiếp cận năng lực có cơ sở khoa học, có tính khả thi. 

 Luận án NCS Lưu Hồng Uyên.rar