Tên đề tài luận án: Hình thành và phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm cho sinh viên đại học ngành sư phạm vật lý trong đào tạo theo học chế tín chỉ

    Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

    Mã số: 9140111

    Họ và tên NCS:  Lê Minh Thanh Châu

    Người hướng dẫn khoa học:    1) PGS.TS. Mai Văn Trinh; 2) PGS.TS. Hà Văn Hùng

    Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những kết luận mới của luận án:

    - Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc hình thành và phát triển kỹ năng dạy học. Đồng thời đã trình bày được một cách tường minh khái niệm và định nghĩa của kỹ năng dạy học với thí nghiệm trong đào tạo cho sinh viên sư phạm theo học chế tín chỉ.

    - Phân tích thực trạng việc hình thành và phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm cho sinh viên và thực trạng dạy học học phần Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông ở Trường Đại học Sài Gòn và các trường đào tạo sư phạm. Phát hiện những khó khăn của giảng viên, của sinh viên trong quá trình dạy học học phần này và trình bày các nguyên tắc cũng như cơ sở cần thiết cho việc đề xuất các biện pháp khắc phục

    - Đề xuất việc thực hiện đổi mới cấu trúc nội dung chương trình dạy học học phần Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông nhằm hình thành và phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm cho sinh viên sư phạm ngành vật lý. Đồng thời đã đề xuất bổ sung học trình mới “Phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm vật lý cho sinh viên sư phạm”

    - Đề xuất biện pháp đổi mới phương pháp phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm trong dạy học học phần Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ở trường đại học đào tạo sư phạm.

    - Đề xuất biện pháp chú trọng phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm cho sinh viên thông qua hoạt động sáng tạo các thiết bị thí nghiệm tự làm.

    - Đề xuất biện pháp đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá kỹ năng dạy học với thí nghiệm của sinh viên.

    - Xây dựng 5 chủ đề dạy học nhằm phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm cho sinh viên trong dạy học học phần Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông

    Luận án NCS Lê Minh Thanh Châu.rar