Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở cốt cán theo tiếp cận năng lực.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục;                 

Mã số: 9.14.01.14

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Sỹ Hùng

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Thái Văn Thành

Các kết quả nghiên cứu chính:

1) Luận án đã góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) GD nói chung, đội ngũ CBQL trường THCS cốt cán nói riêng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD phổ thông;

2) Làm rõ vai trò, đặc trưng lao động, mô hình nhân cách của người CBQL trường THCS cốt cán trong bối cảnh hiện nay;

3) Đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS cốt cán và thực trạng phát triển đội ngũ này ở các tỉnh Bắc Trung bộ;

4) Xây dựng được hệ thống giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS cốt cán;

5) Xây dựng được Bộ tiêu chuẩn CBQL trường THCS cốt cán và khung năng lực cán bộ quản lý trường THCS cốt cán;

6) Đề xuất chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của đội ngũ CBQL trường THCS cốt cán;

7) Các giải pháp đề xuất có thể vận dụng vào công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở cốt cán tại Việt Nam.

Luận án NCS Hoàng Sỹ Hùng.rar