Tên đề tài luận án: Đóng góp của văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư giai đoạn trước 1945

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9220121

Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Thanh Thủy

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Trí Dũng

                               2. PGS.TS. Phan Huy Dũng

 Những đóng góp mới của luận án:

1. Trong văn xuôi tự sự trước 1945 của Lưu Trọng Lư có sự hội tụ nhiều khuynh hướng thẩm mỹ vốn tồn tại phổ biến và chi phối văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945.

2. Ở các sáng tác văn xuôi tự sự trước 1945 của mình, Lưu Trọng Lư đã xác lập được những nguyên tắc phản ánh - biểu hiện mang dấu ấn phong cách riêng, chứng tỏ văn xuôi là mảng sáng tác chứa nhiều tham vọng và tâm huyết của nhà văn.

3. Hệ thống đề tài và thế giới hình tượng trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945 vừa có những điểm gần gũi vừa có những điểm khác biệt với hệ thống đề tài và hình tượng của cả nền văn xuôi tự sự Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Điều này chứng minh tính thời đại trong những tìm tòi nghệ thuật của Lưu Trọng Lư và sự ý thức của ông về tầm quan trọng của việc bộc lộ cá tính sáng tạo. 

4. Khi tổ chức các đơn vị tác phẩm cụ thể và kiến tạo nên thế giới nghệ thuật riêng của mình trong văn xuôi tự sự, Lưu Trọng Lư thường xuyên vận dụng những kiểu lựa chọn nghệ thuật đặc thù, kết quả của một cách nhìn thế giới giàu màu sắc cá nhân và vốn tu dưỡng dầy dặn về nghệ thuật, rất đáng được nghiên cứu và đánh giá đầy đủ.

Hoàn toàn có thể khẳng định Lưu Trọng Lư là một tác gia đã góp phần quan trọng làm nên sự phong phú, đa dạng về diện mạo và thành tựu của văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945.

Luận án NCS Hồ Thị Thanh Thủy.rar