Tên đề tài luận án: Thể tài chân dung văn học trong văn học Việt Nam từ 1986 đến nay

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Thị Kim Phượng

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 62.22.01.21

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Trí Dũng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Luan_an_Ha_Thi_Kim_Phuong.rar