Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của nấm Hexagonia tenuis, Phellinus gilvus, Phellinus baumiiGanoderma australe ở vùng Bắc Trung bộ

    Chuyên ngành:  Hóa hữu cơ                    

    Mã số: 9440114

    Nghiên cứu sinh: Đỗ Xuân Hưng

    Họ tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đặng Ngọc Quang; 2. GS.TS. Trần Đình Thắng

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

    Đây là nghiên cứu đầu tiên có hệ thống ở Việt Nam về thành phần hóa học của quả thể bốn loài nấm Hexagonia tenuis, Phellinus gilvus, Phellinus baumiiGanoderma australe.

    1. Từ dịch chiết quả thể nấm Hexagonia tenuis đã phân lập và xác định cấu trúc 5 hợp chất: 03 hợp chất triterpenoid: hexagonin F, hexatenuin A, hexagonin B. Các hợp chất hexagonin F, hexagonin B lần đầu tiên được phân lập từ loài nấm này. Trong đó, hexagonin F là hợp chất mới; 02 hợp chất sterol: ergosterol, ergosterol peroxide. Cả năm hợp chất đều có khả năng ức chế tế bào khối u SK-LU-1 (ung thư phổi), HepG2 (ung thư gan), Hep3B (ung thư gan), SW480 (ung thư ruột kết) và MCF-7 (ung thư vú). Đây là các hoạt tính lần đầu tiên được khảo sát đối với các hợp chất này.

    2. Từ dịch chiết quả thể Phellinus gilvus phân lập được 5 hợp chất: 03 hợp chất phenolic: 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dimethoxybenzene, (E)-4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one, 4,4’-dihydroxy-3,3’,6,6’-tetramethyl-[1,1’-bi(cyclohexane)]-3,3’,6,6’-tetraene-2,2’,5,5’-tetraone; 02 hợp chất sterol: ergosterol, ergosterol peroxide, các chất này đều có khả năng gây độc tế bào KB (ung thư biểu mô).

    3. Từ dịch chiết quả thể nấm Phellinus baumii phân lập được 5 hợp chất: 05 hợp chất polyphenol: 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dimethoxybenzene; aldehyde 3,4-dihydroxylbenzoic; methyl 3,4-dihydroxybenzoate; (E)-4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one; Inoscavin A. Kết quả thử hoạt tính cho thấy 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dimethoxybenzene không có hoạt tính gây độc tế bào ung thư biểu mô KB, hai hợp chất (E)-4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one và inoscavin A có hoạt tính trung bình.

    4. Từ dịch chiết quả thể nấm Ganoderma australe phân lập được 6 hợp chất: 04 hợp chất triterpenoid: ganoderic acid Sz, ganoderic acid Y, ganoderal A, ganoderol B; 02 hợp chất sterol: ergosterol, ergosterol peroxide.

    Luận án NCS Đỗ Xuân Hưng.rar