Tên luận án: Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

 Mã số: 9140114

Nghiên cứu sinh: Chế Thị Hải Linh

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Thái Văn Thành

Cơ sở đào tạo:        Trường Đại học Vinh

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng và phát triển cơ sở lí luận về vấn đề đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực.

2. Đánh giá về thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực. Đồng thời chỉ ra được những hạn chế bất cập của quản lý đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm trong giai đoạn hiện nay và ảnh hưởng của các yếu tố đến việc quản lý đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực.

3. Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và phân tích thực trạng quản lí đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm hiện nay, luận án đã đề xuất 06 giải pháp quản lí đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực, đó là: (1) Tổ chức nghiên cứu, thảo luận và quán triệt sự cần thiết phải quản lí đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực cho các đối tượng tham gia ĐT; (2) Quản lí xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực; (3) Tổ chức xây dựng quy trình phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra và khung năng lực cần hình thành cho giáo viên tiểu học; (4) Đổi mới quản lí phương thức đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực; (5) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo giáo viên tiểu học các trường/khoa ĐHSP; (6) Tăng cường các điều kiện phục vụ đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực.

Luận án Chế Thị Hải Linh.rar