Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua việc tổ chức dạy học một số chủ đề phần động học, động lực học Vật lí lớp 10 trung học phổ thông

 Chuyên ngành:    luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Mã số:                  9140111

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Ngọc Nhân

Người hướng dẫn khoa học 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị; 2. PGS. TS. Trần Huy Hoàng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1.   Góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lí luận về dạy học phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tổ chức dạy học Vật lí ở bậc trung học phổ thông hiện nay.

2.  Đề xuất 3 biện pháp tổ chức hoạt động dạy học chủ đề thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, nêu lên 6 biểu hiện của năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí.

3.  Xây dựng được 2 chủ đề dạy học phần động học, động lực học chất điểm hướng tới phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Nêu 5 bước khi tiến hành xây dựng chủ đề dạy học, vận dụng mô hình trải nghiệm David Kolb vào tổ chức hoạt động trải nghiệm. Đề xuất 6 tiêu chí và thang đo gồm 5 mức đánh giá sự phát triển năng lực sáng tạo của học sinh phù hợp với từng nội dung hoạt động.

4.  Điều tra, đánh giá được thực trạng dạy học Vật lí và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Vật lí ở một số trường trung học phổ thông.

5.  Thiết kế được tiến trình tổ chức dạy học 2 chủ đề với các hoạt động trải nghiệm trong phần động học, động lực học Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

6.   Chuẩn bị các phương tiện tổ chức dạy học và hoạt động trải nghiệm trong quá trình dạy học một số nội dung động học, động lực học, bao gồm: chế tạo và xây dựng 02 thiết bị tổ chức hoạt động trải nghiệm, 02 sản phẩm dự án khoa học kỹ thuật, một số video clip trải nghiệm mô phỏng và một số bài tập sáng tạo.

    Luận án NCS Bùi Ngọc Nhân.rar