Tên đề tài luận án: Đạo hàm Lie của dòng và liên thông

Họ và tên NCSBùi Cao Vân

Ngành khoa học của luận án: Hình học và Tôpô

Mã số: 62. 46. 01. 05

Luan_an_Bui_Cao_Van.rar