Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Vinh, Nhà trường triệu tập các NCS lần 1 năm 2019 gồm các khoá 2015, 2016, 2017, 2018 và các NCS khoá trước còn gia hạn (trừ các NCS đã bảo vệ luận án các cấp) để báo cáo tiến độ kế hoạch đào tạo (Mẫu báo cáo trong file đính kèm)

 

Công văn 586_V/v tập trung NCS.pdf

Mẫu_Báo cáo tiến độ NCS.doc