Tên đề tài luận án: Cặp thoại chứa hành động thông báo - hồi đáp trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh.

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam 

Mã số: 9220102

Nghiên cứu sinh:    Trần Thị Ly Na

Cán bộ hướng dẫn:1. GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên

                               2. PGS. TS. Hoàng Trọng Canh

           Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

    Những kết luận mới của luận án 

1. Khác với những tác giả đi trước chỉ nghiên cứu về hành động thông báo được sử dụng độc lập, do một vai giao tiếp - vai trao - sử dụng, còn với đề tài của chúng tôi, có thể xem đây là công trình đầu tiên đi sâu nghiên cứu cặp tham thoại chứa hành động thông báo trao - hồi đáp do hai vai (cả vai trao và vai đáp riêng) sử dụng gắn với ngữ cảnh, đặt trong quan hệ tương tác khi giao tiếp của người Nghệ Tĩnh trên tư liệu điều tra điền dã.

2. Tổng quan khá đầy đủ, cập nhật có hệ thống những vấn đề lí thuyết liên quan đến đề tài.

3. Từ điều tra điền dã, luận án đã thu thập, khảo sát được 1210 cặp thoại chứa hành động thông báo - hồi đáp trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh.

4. Với nguồn ngữ liệu thu thập được, luận án đã đi sâu nghiên cứu cặp thoại chứa hành động thông báo - hồi đáp về cấu tạo, ngữ nghĩa và rút ra một số đặc trưng văn hoá ngôn từ của người Nghệ Tĩnh khi hiện thực hoá cặp thoại này. Việc khảo sát hành động thông báo - hồi đáp trong sự tương tác ở các cặp thoại đối ứng là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa khoa học. Và những điều rút ra từ đó sẽ có sức thuyết phục hơn so với khảo sát từng hành động độc lập trong chuỗi lời nói.

5. Luận án đã mô hình hóa các đặc điểm về cấu tạo, ngữ nghĩa, từ đó rút ra một số đặc trưng văn hoá ngôn từ của người Nghệ Tĩnh khi hiện thực hoá cặp thoại thông báo - hồi đáp. Vì thế, nội dung luận án có tính hệ thống, khái quát, tránh được tính cá biệt, đơn lẻ khi khảo sát một trường hợp ngôn ngữ cụ thể.

Luận án NCS Trần Thị Ly Na.rar