Thực hiện Công văn số 502/ĐHV-HCTH ngày 04/5/2021 của Trường Đại học Vinh về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo các hoạt động của nhà trường, lịch học tuần thứ 03 (từ ngày 15/5 đến ngày 16/5/2021) của các lớp Cao học Khóa 29 học tại Trường Đại học Vinh sẽ chuyển từ trực tiếp trên lớp sang hình thức TRỰC TUYẾN.

ID và Pass tài khoản Zoom sẽ được Giảng viên thông báo trong mục Thông báo từ giảng viên của từng lớp học trên hệ thống E-learning trước 20 giờ 00', Thứ 6, ngày 14/5/2021.

Lịch học K29 tuần thứ 03 (15_16.05.2021).xlsx