Quy chế quản lý học viên.pdf 

 Hướng dẫn khảo thí áp dụng từ khóa 26.pdf

 Hướng dẫn sử dụng_elearning trên website.pdf

 Hướng dẫn sử dụng_elearning trên mobile.pdf