BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:  203 /TB- ĐHV                                              Nghệ An, ngày 11  tháng 12 năm 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

THÔNG BÁO

Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra

cho học viên cao học khóa 26 tại trường Đại học Vinh

 

 

 


Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ;

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 của Trường Đại học Vinh sau khi kết thúc chương trình học tập.

Nhà trường Thông báo Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 tại Trường Đại học Vinh như sau:

  1. Thời gian tổ chức thi: Ngày 14.12.2019 (cả ngày thứ 7)
    • Buổi sáng từ 7h00 thi các kỹ năng : Nghe, Đọc, Viết
    • Buổi chiều từ 13h30 thi kỹ năng Nói
  2. Địa điểm thi: Khu vực nhà A2, A3 trường Đại học Vinh
  3. Danh sách phòng thi và số báo danh: 15 phòng thi (có file đính kèm)
  4. Định dạng đề thi: VSTEP (bậc 3-5)
  5. Hình thức thi: trên giấy

 

Lưu ý:

- Khi tham gia dự thi học viên phải mang theo chứng minh nhân dân gốc hoặc thẻ căn cước công dân  để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.

- Học viên nhớ mang theo bút chì để tô phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

 

         

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- SĐH, ĐBCL, KH-TC, SPNN (để p/h);

- Lưu HC-TH, GDTX.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Bá Tiến

 

Danh_sach_phong_thi.xls