Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ;

    Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo của các lớp Cao học khóa 27 tại Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra như sau:

        1. Trình độ năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra của học viên tối thiểu cần đạt mức bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương cấp độ B1 Khung tham chiếu châu Âu). Các trường hợp được miễn: học viên học Đại học ở nước ngoài sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy; học viên có bằng tốt nghiệp Đại học Tiếng Anh; học viên có chứng chỉ IELTS 4.5 điểm, TOEFL 450 điểm Paper-based hoặc 55 điểm iBT trở lên.

        2. Thời lượng kiến thức ôn tập: 60 tiết, trong đó:

    - Thời gian học 30 tiết online trên cổng thông tin học tập trực tuyến của trường Đại học Vinh (http://elearning.vinhuni.edu.vn) và 30 tiết học trực tiếp trên lớp.

    - Chương trình ôn tập 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo định dạng đề thi VSTEP (bậc 3 đến bậc 5 ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

        3. Thời gian đăng ký học bắt đầu từ ngày 02/6/2020 đến ngày 08/6/2020. Hình thức đăng ký theo lớp chuyên ngành, các lớp trưởng thông báo và lập danh sách học viên đăng ký (theo mẫu đính kèm), bản mềm gửi qua địa chỉ email: dgnlnn@vinhuni.edu.vn, bản cứng nạp về Trung tâm GDTX, Trường Đại học Vinh (tầng 5, nhà điều hành) trước ngày 10/6/2020. Nhà trường sẽ bố trí lịch học sau ngày 11/6/2020 và thời gian thi dự kiến cuối tháng 6/2020.

    Liên hệ trực tiếp Ông Ngô Đức Nhàn, Trung tâm GDTX trường Đại học Vinh; Điện thoại: 0904395625. Email: ngoducnhandhvinh@gmail.com.

          Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan, lớp trưởng các lớp cao học và học viên cao học khóa 27 được biết và thực hiện./

    Mẫu đăng ký.xls