ĐIỀU_CHỈNH_LỊCH_HỌC_BỔ_TÚC_TUYỂN_SINH_ĐỢT__1_NĂM_2015_152301095657.doc