Tên đề tài luận án: Đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh theo AUN-QA

    Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

    Mã số: 9140114

    Nghiên cứu sinh: Võ Văn Tuấn

    Người hướng dẫn: 1. TS. Phan Quốc Lâm ; 2. PGS.TS Phạm Văn Sơn

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

          1. Luận án đã nghiên cứu vấn đề gồm lịch sử hình thành và phát triển của đảm bảo chất lượng các trường đại học. Luận án cũng đã phân tích sâu các mô hình đảm bảo chất lượng ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới và hệ thống AUN-QA trong đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong khu vực hiện nay; sự phù hợp của AUN-QA đối với hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Luận án đã xác lập được khung lý luận cho vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo theo AUN-QA của các trường đại học tư thục để làm tiền đề cho đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng các trường đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

          2.  Luận án đã thực hiện khảo sát và đánh giá khách quan, khoa học thực trạng chất lượng đào tạo và thực trạng đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh theo AUN-QA (mặt mạnh, những hạn chế và nguyên nhân). Những dữ liệu nghiên cứu thực trạng đã được phân tích toàn diện, chi tiết làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp của đề tài.

             3. Luận án đã đề xuất 5 giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: (1) Tổ chức nâng cao nhận thức về chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo theo AUN-QA cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, giảng viên, sinh viên; (2) Xây dựng hệ thống chính sách về hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo theo AUN-QA; (3) Phát triển nguồn nhân lực thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo AUN-QA; (4) Tổ chức hoạt động đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của AUN-QA; (5) Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên theo AUN-QA. Hệ thống giải pháp đề xuất đã góp phần giải quyết phần lớn những mặt yếu, những tồn tại về đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Các giải pháp trên đã được tác giả thực hiện khảo nghiệm và thử nghiệm, kết quả cho thấy tính cần thiết và khả thi cao; có khả năng vận dụng vào hoạt động đảm bảo chất lượng của các trường đại học tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh và những địa phương có điều kiện tương đồng.

    Luận án NCS Võ Văn Tuấn.rar