Tên luận án: Góp phần phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh Dự bị đại học ở vùng Tây Nguyên.

    Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

    Mã số: 9140111

    Họ và tên NCS:  Kiều Mạnh Hùng

    Người hướng dẫn khoa học: 1) TS. Nguyễn Văn Thuận

                                                  2) PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh.

Những kết luận mới của luận án

    1) Hệ thống hóa và làm sáng tỏ ngôn ngữ toán học và biểu hiện của năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh. Trình bày các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ toán học; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy; ngôn ngữ toán học và tư duy toán học; kĩ năng giao tiếp toán học và phát triển ngôn ngữ toán học; đề cập về thực trạng phát triển ngôn ngữ toán học của học sinh Dự bị đại học.

    2) Đề xuất thang đánh giá các cấp độ phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh Dự bị đại học ở vùng Tây Nguyên

    3) Đưa ra các định hướng và các nguyên tắc trong việc xây dựng và thực hiện biện pháp phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh dự bị đại học ở vùng Tây Nguyên;

    4) Đề xuất 4 nhóm biện pháp sư phạm gồm 15 biện pháp, các biện pháp được trình bày theo cùng một cấu trúc hợp lí: mục tiêu - nội dung - các bước tiến hành - ví dụ minh họa - những lưu ý khi thực hiện.

    5) Đã thực nghiệm sư phạm để chứng minh tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất. Đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn bằng các phiếu hỏi, quan sát, thực nghiệm sư phạm.

Luận án NCS Kiều Mạnh Hùng.rar