Khoa phụ trách
TT
Ngành - Chuyên ngành
GD Chính trị, Ngoại ngữ
Môn học chung cho các chuyên ngành: Triết học và Ngoại ngữ
Toán học
Các môn học chung ngành Toán học
1
Toán giải tích
2
Hình học và Tôpô
3
Đại số và Lý thuyết số
4
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
5
Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học
Vật lý
Các môn học chung ngành Vật lý
6
Quang học
7
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
Hoá học
Các môn học chung ngành Hoá học
8
Hoá vô cơ
9
Hoá phân tích
10
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
11
Hoá hữu cơ
Sinh học
Các môn học chung ngành Sinh học
12
Động vật học
13
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
14
Thực vật học
15
Sinh học thực nghiệm
Ngữ Văn
Các môn học chung ngành Ngữ văn
16
Lý luận ngôn ngữ
17
Lý luận văn học
18
Văn học Việt Nam
19
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt
Lịch sử
Các môn học chung ngành Lịch sử
20
Lịch sử Việt Nam
21
Lịch sử thế giới
22
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử
Giáo dục
Các môn học chung ngành Giáo dục học
23
Giáo dục học (bậc tiểu học)
Sau Đại học
Các môn học chung ngành Quản lý Giáo dục
24
Quản lý Giáo dục
Ngoại ngữ
Các môn học chung ngành LL và PP dạy học bộ môn ngoại ngữ
25
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
GD Chính trị
Các môn học chung ngành Giáo dục Chính trị
26
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị
Nông Lâm Ngư
Các môn học chung ngành Nông Lâm Ngư
27
28
Trồng trọt