BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 107 /TB-ĐHV                                                     Nghệ An, ngày 20 tháng 6 năm 2018


THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 như sau:

            I. THỜI GIAN VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

        1. Thời gian đào tạo: 3 đến 4 năm đối với người đã có bằng thạc sĩ; 4 đến 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

         2. Các chuyên ngành:

2.1 Đại số và lý thuyết số                                                  Mã số: 9.46.01.04

2.2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học                     Mã số: 9.46.01.06

2.3 Toán giải tích                                                               Mã số: 9.46.01.02

2.4 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán          Mã số: 9.14.01.11

2.5 Quang học                                                                    Mã số: 9.44.01.10

2.6 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý        Mã số: 9.14.01.11

2.7 Hoá hữu cơ                                                                  Mã số: 9.44.01.14

2.8 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học     Mã số: 9.14.01.11

2.9 Thực vật học                                                                Mã số: 9.42.01.11

2.10 Ngôn ngữ Việt Nam                                                   Mã số: 9.22.01.02

2.11 Quản lý giáo dục                                                        Mã số: 9.14.01.14

2.12 Lịch sử Việt Nam                                                       Mã số: 9.22.90.13

2.13 Lịch sử Thế giới                                                         Mã số: 9.22.90.11

2.14 Văn học Việt Nam                                                      Mã số: 9.22.01.21

2.15 Hình học và Tôpô                                                       Mã số: 9.46.01.05

2.16 Chính trị học                                                               Mã số: 9.31.02.01

2.17 Quản lý kinh tế                                                           Mã số: 9.34.04.10

            II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

            Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) theo quy định tại điểm c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

            5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Vinh (đóng học phí, kinh phí đào tạo và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

            III. XÉT TUYỂN

            Việc xét tuyển NCS được thực hiện bằng cách đánh giá hồ sơ chuyên môn của các ứng viên bằng hoạt động:

- Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS đánh giá phân loại ứng viên thông qua hồ sơ dự tuyển theo Thang điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn của ứng viên dự xét tuyển NCS.

- Ứng viên trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban xét tuyển NCS. 

- Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ căn cứ vào hồ sơ của các tiểu ban và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ GD &ĐT để ra quyết định công nhận NCS.

IV. HỒ SƠ CHUYÊN MÔN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu).

b) Lý lịch khoa học có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi ứng viên cư trú (đối với người chưa có việc làm ở cơ quan, đơn vị Nhà nước).

c) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

d) Minh chứng nghiên cứu khoa học theo quy định (6 bản phô tô các công trình khoa học).

đ) Xác nhận thâm niên công tác (nếu có).

e)  Có một bài luận về dự định nghiên cứu (6 bản )

Bài luận về dự định nghiên cứu cần trình bày rõ ràng những vấn đề sau:

- Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu;

- Mục tiêu và mong muốn đạt được;

- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo;

- Những dự định và kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ để đạt được những mục tiêu mong muốn;

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của ứng viên trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp;

- Đề xuất người hướng dẫn.

- Đề cương nghiên cứu

gThư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến (có đủ tiêu chuẩn hướng dẫn NCS theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

h) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu ).

i) Bốn phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển NCS.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Nhận hồ sơ:  Từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày 19/9/2018

Lệ phí xử lý hồ sơ: Theo quy định của Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ  ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2018.

(Thời gian xét tuyển cụ thể của từng chuyên ngành sẽ thông báo sau).

3. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Vinh

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

Tầng 4 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 0238.3855773; DĐ: 0945.975777, 0947089 789.

Ứng viên có thể tải hồ sơ tuyển sinh trên:

Cổng TT Đại học Vinh: vinhuni@vinhuni.edu.vn/tuyển sinh/sau đại học

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An (để p/h);

- Các cơ quan, đơn vị (để biết);

- BBT website, IOffice;

- Lưu: HCTH, SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS Đinh Xuân Khoa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho_so_du_tuyen_NCS_2018.pdf