Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ công văn số 5819/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Vinh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ công văn số 8623/BGDĐT-GDĐH ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế-Công nghiệp Long An;

Căn cứ công văn số 1397-CV/BCĐTN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên  về việc liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ công văn số 4782-CV/BCĐTNB ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt  1 năm 2017 (Xem file đính kèm)