Trường Đại học Vinh xin thông báo thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016 như sau