Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức cho tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018:

- Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 

    + Đối tượng 2 môn là các thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành gần, 

    + Đối tượng 5 môn là các thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế chỉ học 2 môn

- Chuyên ngành Quản lý giáo dục học 3 môn, riêng đối tượng 4 môn ít nên sẽ có lịch học riêng

Lich_bo_sung_kien_thuc_dot_2_nam_2018.docx

Danh_sach_lop_btkt_Kinh_te_chinh_tri.xlsx

Danh_sach_lop_btkt_Quan_ly_giao_duc.xlsx

Danh_sach_lop_btkt_Quan_ly_kinh_te.xlsx