Tại điểm thi Đại học Vinh

Qd_trung_tuyen_d2_2016.pdf 

Trung_tuyen_vinh_d2_2016.pdf