I. Lãnh đạo phòng

 1. TS. Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng

- Phụ trách chung công tác quản lý đào tạo sau đại học (SĐH), bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng kế hoạch mở mã ngành mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

- Chịu trách nhiệm chính: tổ chức quản lý đào tạo tiến sĩ; xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ; công tác đối ngoại; nội dung website của Phòng. 

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng.

 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm chính công tác quản lý, kế hoạch đào tạo thạc sĩ theo các lớp được phân công; xây dựng các báo cáo; xét công nhận tốt nghiệp cho người học; mở mã ngành mới.

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo và các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng.

3. PGS.TS. Đinh Trung Thành, Phó trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm chính công tác quản lý, kế hoạch đào tạo thạc sĩ theo các lớp được phân công; cơ sở dữ liệu về đào tạo SĐH; quyết toán kinh phí liên quan hoạt động đào tạo SĐH và các hoạt động khác của Phòng.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng.

4. TS. Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng phòng

 - Chịu trách nhiệm chính công tác quản lý, kế hoạch  đào tạo thạc sĩ theo các lớp được phân công; nghiên cứu khoa học của người học; đảm bảo chất lượng.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng.

    II. Các chuyên viên

1. ThS. Nguyễn Tiến Cường

- Theo dõi hoạt động đào tạo thạc sĩ.

- Quản lý hệ quản lý học tập, phần mềm quản lý người học, cơ sở dữ liệu giảng viên và người học, website của Phòng.

- Phối hợp tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng.

2. ThS. Nguyễn Thị Hải Sinh

 - Theo dõi hoạt động đào tạo tiến sĩ, trực tiếp quản lý hồ sơ nghiên cứu sinh.

- Phối hợp quản lý hệ quản lý học tập và phần mềm quản lý người học.

- Phụ trách công tác văn thư.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng.

3. ThS. Thái Thị Hồng Vinh

 - Chủ trì xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí liên quan hoạt động đào tạo SĐH và các hoạt động khác của Phòng.

- Phụ trách tiếp nhận hồ sơ của người dạy và người học nộp trực tiếp tại Phòng.

- Tham gia công tác văn thư.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng.