CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


    Tên chương trình: Quản trị kinh doanh
    Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
    Mã số: 8340101
    Loại hình đào tạo: Chính quy
1. Mục tiêu chương trình đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, những xu hướng quản trị mới; rèn luyện và phát triển năng lực và kỹ năng điều hành các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa; có tư duy nghiên cứu độc lập, có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn trong quá trình thực hiện công việc.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Học viên được hệ thống hóa, cập nhật và nâng cao những kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, những xu hướng quản trị mới, phát triển tư duy, ứng dụng các kiến thức, công cụ và phương pháp quản trị hiện đại vào các lĩnh vực quản trị các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa.
- Học viên được rèn luyện và phát triển năng lực và kỹ năng điều hành các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa. Phát triển kỹ năng của nhà lãnh đạo/quản lý chuyên nghiệp như: kỹ năng nghiên cứu; kỹ năng phân tích kinh doanh, xác định vấn đề và giải quyết vấn đề hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp.
- Học viên có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động sáng tạo và có ý thức, khả năng hợp tác khi làm việc tại các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức chuyên môn
Nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ thạc sĩ.
Nắm vững kiến thức cập nhật và phát triển về kinh tế và quản lý bao gồm: kiến thức lý thuyết quản trị hiện đại; các vấn đề kinh tế học quản lý; các nội dung về quản trị học nâng cao áp dụng trong môi trường doanh nghiệp toàn cầu.
Vận dụng được kiến thức chuyên sâu quản trị kinh doanh, bao gồm những kiến thức về quản trị chiến lược nâng cao, có thể xây dựng các mô hình quản trị nguồn nhân lực theo xu hướng mới, kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao; phương pháp quản trị sản xuất hiện đại; các mô hình hệ thống quản lý chất lượng, các vấn đề quản trị rủi ro của một tổ chức/ doanh nghiệp. Đồng thời, học viên có thể thực hiện các mô hình quản trị kinh doanh hiện đại, thực hiện các phương pháp lãnh đạo hiệu quả, vận dụng và xây dựng được mô hình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh.
2.2. Kỹ năng
Học viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản của ngành Quản trị kinh doanh, kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo, có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh, cụ thể các kỹ năng cơ bản như:
- Tự học, tự nghiên cứu độc lập đối với các vấn đề kinh doanh và quản trị.
- Phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề kinh doanh và quản trị, đặc biệt là những vấn đề về quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Thu thập thông tin về kinh doanh và quản trị, cập nhật kiến thức mới thuộc chuyên ngành, nâng cao kỹ năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Làm việc độc lập, theo nhóm và kỹ năng tổ chức, quản trị và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.
- Tin học: Vận dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản trị.
- Ngoại ngữ: Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo.
2.3. Thái độ
Học viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ như sau:
- Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản trị giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân.
- Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị doanh nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng mực.
- Có khả năng cập nhập, phát triển và vận dụng các kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn có liên quan đến kinh doanh và quản trị kinh doanh.
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn kinh doanh và quản trị, đề xuất những sáng kiến phù hợp với doanh nghiệp.
- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn.
3. Yêu cầu đối với người dự tuyển
3.1. Điều kiện văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc khối ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Quản trị kinh doanh;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 2 học phần;
- Có bằng tốt nghiệp đại học một số ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 5 học phần.
3.2. Điều kiện thâm niên công tác
- Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;
- Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình phải qua một năm thực tiễn kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp đại học mới được đăng ký dự thi.
4. Điều kiện tốt nghiệp
Những học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10), đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp trong thời gian quy định được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
5. Chương trình đào tạo
Khối lượng đào tạo theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo trình độ thạc sĩ.
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có tổng số 61 tín chỉ với cấu trúc gồm 3 phần như sau:
5.1. Phần I: Môn học chung cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Tổng số 07 tín chỉ, trong đó:
- Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp): 03 tín chỉ;
- Triết học: 04 tín chỉ.
5.2. Phần II: Môn học kiến thức cơ sở và môn học kiến thức chuyên ngành. Tổng số 39 tín chỉ với 13 môn học cho 2 phần kiến thức:
(1) Phần kiến thức cơ sở chung cho tất cả các chuyên ngành trong cùng một ngành: có 8 môn học với tổng số 24 tín chỉ.
- Phần bắt buộc: Có 4 môn học (mỗi môn học: 3 tín chỉ)
+ Quản trị học nâng cao;
+ Kinh tế học quản lý;
+ Các lý thuyết quản trị hiện đại;
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế.
- Phần tự chọn: Chọn 4 môn học trong 8 môn
+ Quản trị nguồn nhân lực nâng cao;
+ Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao;
+ Quản trị chiến lược nâng cao;
+ Quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao;
+ Quản trị sự thay đổi;
+ Quản trị rủi ro;
+ Quan hệ công chúng;
+ Hệ thống quản lý chất lượng.
(2) Phần kiến thức chuyên ngành cho từng chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: có 5 môn học với tổng số 15 tín chỉ.
- Phần bắt buộc: Có 3 môn học
+ Lãnh đạo;
+ Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp;
+ Quản trị kinh doanh hiện đại.
- Phần tự chọn: Chọn 2 môn học trong 6 môn học
+ Quản trị marketing nâng cao;
+ Quản trị chuỗi cung ứng;
+ Kinh doanh quốc tế;
+ Quản trị thương hiệu;
+ Kế toán quản trị nâng cao;
+ Quản trị quan hệ khách hàng.
5.3. Phần III: Luận văn
Đề cương luận văn và luận văn: 15 tín chỉ.

Đề án.pdf