Thông báo!
Nhà trường tổ chức đợt thi tiếng Anh bậc 3/B1 chuẩn đầu ra cho học viên Cao học khóa 25 Trường Đại học Vinh để xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Thời gian : Từ 7h00 sáng ngày 06/7/2019 (thứ 7)
Địa điểm: Nhà B1 Trường Đại học Vinh (3 phòng thi: Phòng thi B1.301. B1.303, B1.304)
Có danh sách phòng thi cùng SBD đính kèm
Ghi chú:
- HV đi thi mang CMND để nhận diện vào phòng thi.  
- HV đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi sẽ không được vào phòng thi.

 

Danh sách phòng thi B1 cho K25ngày 06.07.2019.xls