BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

   Số: 1388 / ĐHV-SĐH                                                                                  Nghệ An, ngày 25 tháng  11 năm 2016

V/v bổ sung Lý lịch khoa học

 

                                      Kính gửi:  - Trưởng các Khoa có đào tạo sau đại học

                                                       - Chủ nhiệm các Chuyên ngành đào tạo sau đại học

 

Thực hiện các quy chế đào tạo hiện hành, nhằm cập nhật các hồ sơ liên quan đến hoạt động đào tạo sau đại học, Nhà trường đề nghị các Trưởng các khoa, Chủ nhiệm các chuyên ngành có đào tạo sau đại học và các đơn vị liên quan triển khai bổ sung lý lịch khoa học của các giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học đang tham gia đào tạo sau đại học của Trường Đại học Vinh.

1. Lý lịch khoa học (có mẫu kèm theo).

2. Đối tượng bổ sung lý lịch khoa học: Cán bộ, giảng viên đang tham gia giảng dạy các học phần, hướng dẫn luận văn, luận án; tham gia Hội đồng chấm luận văn, đánh giá luận án trong năm học 2016 – 2017 ( kể cả cán bộ cơ hữu và cán bộ thỉnh giảng).

Trong năm học nếu có sự thay đổi về cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, cần phải bổ sung lý lịch khoa học kèm theo tờ trình đề nghị điều chỉnh của Trưởng khoa gửi phòng Đào tạo sau đại học.

3. Thời gian: Đề nghị các Khoa, các chuyên ngành triển khai thực hiện và nộp lý lịch khoa học ở từng chuyên ngành theo đơn vị khoa về Trường (qua Phòng Đào tạo sau đại học) trước ngày 15/12/2016.

Nhà trường sẽ căn cứ vào lý lịch khoa học đáp ứng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ hiện hành để phê duyệt kế hoạch, bố trí giảng dạy, mời thỉnh giảng; hướng dẫn luận văn, hướng dẫn luận án; mời tham gia các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, đánh giá luận án tiến sĩ.

 

                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Ngô Đình Phương

Mẫu LLKH.doc