TUẦN NÀY (26/12/2016-01/01/2017) DO TRÙNG VỚI DỊP NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH NÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH K24 ĐƯỢC NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC. LỊCH HỌC TUẦN THỨ BA BẮT ĐẦU TỪ 06/01/2017-08/01/2017, CHI TIẾT SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC